سنگ زنی به احتمال زیاد تحقیقات خود را ادامه خواهد داد