از گیاهان بتونی دسته ای بتونی برای فروش در اروپا استفاده می شود