عوامل محرک اتخاذ طرح های خرید الکترونیکی در صنعت معدن