مرکز المجید برای نگهداری تجهیزات سنگین و جرثقیل ها