چگونه از زغال سنگ برای ایجاد جادوگری در هند استفاده می شود