نمونه برداری از محل بهینه گیاه خردکننده در شهر بنگالور