چند متر مکعب از سنگدانه می تواند یک تن در هر ساعت سنگ شکن تولید کند