دانش آموزی یا کارآموزی اکنون از طریق Transnet در دسترس است