نمونه هایی از یک سیستم نوار نقاله ایمن را نشان دهید